Przejdź do treści

II Kongres Kształcenia Dualnego

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Idea Kongresu: Nauka i praca w jednym.

Fachowcy potrzebni od zaraz – dlatego od 1 września 2023 r. uczniowie
w III roku nauki u pracodawcy otrzymają wypłatę 700+ zł brutto miesięcznie.

Przedsiębiorcy oraz opinia publiczna w Polsce oczekują przywrócenia prestiżu kształcenia zawodowego prowadzonego w szkole i w miejscu pracy. Wykwalifikowani pracownicy to przyszłość kraju, ich brak staje się fundamentalną barierą rozwoju gospodarczego. O potrzebie rozwijania edukacji dualnej, prowadzonej przemiennie w szkole i u pracodawcy (ok. 50% nauki), świadczą dane przedstawione na I Kongresie Kształcenia Dualnego,
który odbył się w 2022 r. Statystyki wskazują, że w Polsce tylko 10% młodzieży w szkołach ponadpodstawowych kształci się zawodowo w miejscu pracy.

Zachętą do nauki zawodu dla absolwentów szkół podstawowych mają być zarobki miesięczne na podstawie umowy o pracę na poziomie powyżej 700 zł brutto (w III roku nauki). Wprowadza to od 1 września 2023 r. Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące wynagrodzeń uczniów szkół branżowych, którzy kształcą się zawodowo u pracodawców. Kongres Kształcenia Dualnego jest najważniejszym wydarzeniem branżowym dla podmiotów oraz środowisk zaangażowanych w kształcenie w miejscu pracy.

Temat i cel II edycji Kongresu: Polski model kształcenia dualnego

Korzyści z edukacji przemiennej w szkole i firmie

Celem II Kongresu jest przedstawienie opinii publicznej korzyści z kształcenia dualnego dla społeczeństwa i gospodarki oraz wsparcia ze strony władz
publicznych dla tej formy edukacji. Służy temu prezentacja Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania. Od 1.09.2023 r. uczniowie w III roku nauki u pracodawcy otrzymają wynagrodzenie 700+ zł brutto miesięcznie. Młodocianym
pracownikom będzie przysługiwać w III roku nauki wynagrodzenie na poziomie 10% (I rok 8%, II rok 9%) przeciętnych zarobków w gospodarce. Jest to obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.


Kształcenie dualne w Polsce realizowane jest w ramach branżowej szkoły I stopnia w połączeniu z kształceniem zawodowym w miejscu pracy. Uczniowie, młodociani pracownicy, w trakcie odbywania praktycznej nauki zawodu otrzymują wynagrodzenie miesięczne na podstawie umowy o pracę. Refundacja wynagrodzeń wypłacana jest pracodawcom z Funduszu Pracy, będącego w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, jako instrument wsparcia edukacji zawodowej.

Kształcenie dualne to stabilne i dobrze płatne miejsca pracy


Największy udział w kształceniu dualnym w Polsce mają zakłady rzemieślnicze. Organizacje rzemiosła, cechy i izby, są aktywne w każdym powiecie na terenie kraju. Kształcenie dualne rozwija się także w przemyśle, handlu i rolnictwie. W najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach UE naukę zawodu u pracodawców pobiera ok. 50% młodzieży. Rozwijanie kształcenia dualnego jest zatem kluczowe dla młodych ludzi oraz gospodarki, gdyż:

 • kształcenie ucznia dostosowane do oczekiwań oraz potrzeb przedsiębiorcy,
 • minimalizuje nietrafne decyzje popełniane często przy standardowej
  rekrutacji,
 • zapewnia lojalność i zaangażowanie pracowników przyuczonych
  w przedsiębiorstwie
 • zapewnienia ciągłość zawodów, w szczególności zawodów rzemieślniczych
  (gdzie tradycje odgrywają szczególną rolę)
 • zapewnia postrzeganie kształcenia zawodowego jako długoterminowej
  inwestycji we własnych pracowników.
 • kontakt ze szkołą branżową i wpływ samorządu gospodarczego na sposób
  nauczania.

Promocja kształcenia dualnego


II Kongres w dużej mierze poświęcony jest usprawnieniu doradztwa zawodowego, jako warunku rozwoju edukacji zawodowej w miejscu pracy w skali kraju. Ta forma edukacji stanowi bowiem wstęp do stałego zatrudnienia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Organizatorzy Kongresu wskazują tym samym na pilną potrzebę promocji kształcenia dualnego.

Zakres merytoryczny Kongresu

Kształcenie dualne w Polsce – co mamy, a co chcemy mieć?

 • Rola władz centralnych oraz samorządu terytorialnego i gospodarczego
 • Doradztwo zawodowe – słaby punkt systemu?
 • Młodociani pracownicy – polski model edukacji dualnej
 • Kształcenie dualne w szkołach wyższych – potencjał i ograniczenia
 • Dobre praktyki w zakresie współpracy gospodarki i edukacji
 • Strategia rozwoju kształcenia dualnego w Polsce.

Uczestnicy Kongresu

Uczestnikami II KKD są przedstawiciele: władz państwowych, sektora edukacji, samorządu terytorialnego i gospodarczego, przedsiębiorstw kształcących w miejscu pracy lub zainteresowanych taką formułą nauki, uczelni wyższych, organizacji branżowych i instytucji
otoczenia biznesu.

Program Kongresu – 14.09.2023 r.

9.00 – 10.50 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 OTWARCIE KONGRESU
11.15 – 12.45 I PANEL DYSKUSYJNY – KSZTAŁCENIE DUALNE W POLSCE Z PERSPEKTYWY WŁADZ PAŃSTWOWYCH. INSTRUMENTY FINANSOWE WSPARCIA KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO W MIEJSCU PRACY. PANEL Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI CENTRALNYCH
12.45 – 13.00 Przerwa kawowa, poczęstunek
13.00 – 14.30 II PANEL DYSKUSYJNY – KSZTAŁCENIE DUALNE W WYMIARZE REGIONALNYM – JAK TO SIĘ ROBI? PANEL Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI INTERESARIUSZY KSZTAŁCENIA DUALNEGO, REPREZENTUJĄCYCH SEKTORY: PUBLICZNY, POZARZĄDOWY I PRYWATNY
14.30 – 15.00 Lunch
15.00 – 16.30 III PANEL DYSKUSYJNY – DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY GOSPODARKI I EDUKACJI PANEL Z UDZIAŁEM PRAKTYKÓW KSZTAŁCENIA DUALNEGO ORAZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ I ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCÓW W WYMIARZE LOKALNYM.
16.30 – 17.00 Podsumowanie II Kongresu Kształcenia Dualnego

Organizacja – Narodowe Forum Doradztwa Kariery

NFDK to organizacja krajowa zrzeszająca doradców zawodowych, naukowców, osoby związane z poradnictwem zawodowym oraz instytucje rynku
pracy, inne podmioty publiczne i prywatne, organizacje społeczne, zajmujące się profesjonalnym doradztwem kariery w Polsce i za granicą.
NFDK posiada uznany potencjał edukacyjny, dorobek praktyczny i naukowy wypracowany w toku 30-letniej działalności. NFDK jest inicjatorem wielu
reform i rozwiązań dla instytucji rynku pracy i edukacji. Narodowe Forum Doradztwa Kariery współpracuje z instytucjami rządowymi
oraz samorządowymi w Polsce, jak też w innych krajach Unii Europejskiej w ramach wielu projektów zagranicznych.