Przejdź do treści

Projekty

Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

O projekcie

Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami, technicznymi szkołami kształcącymi zawodowo, a od 2021 również z cechami rzemiosła z terenu województwa wielkopolskiego oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu. To kontynuacja pierwszej edycji projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowanej w latach 2012-2015. Obecnie w projekcie uczestniczy 81 szkół, a realizacja przewidziana jest do czerwca 2023 roku.

W ramach projektu wyróżnia się następujące główne formy wsparcia:

 • płatne staże/praktyki dla uczniów realizowane u pracodawców,
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów w laboratoriach,
 • doposażenie szkół w materiały dydaktyczne on-line oraz rozwój platformy e-learningowej,

utrzymanie i rozwój Systemu Zawodowcy w formie narzędzia informatycznego dostępnego na stronie internetowej system.zawodowcy.org

Obecnie dostępne materiały na platformie

System.zawodowcy.org to bezpłatna platforma składająca się z części e-Rekrutacja i e-Learning.

Część e-Learning to szeroka baza materiałów dydaktycznych skierowana do szkół zawodowych. Narzędzie oferuje szereg możliwości, w tym wykorzystanie przygotowanych materiałów do prowadzenia zajęć i samokształcenia oraz przeprowadzania testów weryfikujących wiedzę zdobytą w trakcie nauki. Wszelkie materiały, które zostały udostępnione na platformie są zgodne z podstawą programową.

Materiały dydaktyczne on-line przygotowane są z zakresu 32 kwalifikacji w 12 wybranych zawodach, wykonane w oparciu o treści przygotowane przez zewnętrznych specjalistów. Wśród tych zawodów znajduje się:

– technik informatyk,

– technik teleinformatyk,

– technik elektryk,

– technik ekonomista,

– technik elektronik,

– technik handlowiec,

– technik reklamy,

– technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

– technik mechanik,

– technik mechatronik,

– technik logistyk,

– technik spedytor

Struktura materiałów w części e-Learning jest podzielona na główne kategorie: Materiały dla nauczycieli, Materiały dla uczniów, Kursy otwarte, Repozytorium z doradztwa zawodowego oraz Laboratoria i jest sukcesywnie uzupełniana o nowe pomoce dydaktyczne. Ponadto każda z placówek korzystająca z platformy posiada własną strukturę szkolnych materiałów edukacyjnych na platformie. Ułatwiając korzystanie z funkcjonalności platformy dostępne są także instrukcje dotyczące tworzenia interaktywnych zadań oraz szablony kursów, które można zbudować na platformie.

Na platformie udostępniane są na bieżąco do pobrania i wykorzystania arkusze egzaminów zawodowych z zasobów CKE. Arkusze są przetwarzane do postaci interaktywnej, co pozwala na zwiększenie atrakcyjności kształcenia i zachęca uczniów do wysiłku na rzecz własnego rozwoju. Pozwala także na przygotowanie się do egzaminów zawodowych. Stopniowo udostępnione  zostały także autorskie kursy zawodowe opracowane w nowoczesnej, interaktywnej formule przygotowane przez zewnętrznych specjalistów.

Materiały dla pozostałych zawodów dostępne są w Kursach otwartych.

W ramach rozszerzenia projektu rozpoczynamy współpracę z cechami rzemiosł. Na platformie pojawi się nowa kategoria materiałów dydaktycznych dedykowanych cechom rzemiosł. W ramach tej kategorii zostanie przygotowanych i opublikowanych 17 kursów i 630 pytań testowych dla dwóch zawodów: stolarz i mechanik pojazdów samochodowych. Materiały zostaną opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie oraz standardami wymagań egzaminacyjnych.

Po dostarczeniu przez autorów metodyków pełnej wersji materiałów dydaktycznych, zostaną one poddane recenzji specjalistów w dziedzinach, których dotyczą oraz wsparciu metodycznemu specjalistów projektu CZBIS. Ostatni etap, związany z przetworzeniem materiałów na wersje e-learningową i udostępnieniem kursów na platformie, powinien zostać zakończony w 2022 roku.

Planowane kursy przygotowujące do egzaminów czeladniczych dla uczniów realizujących naukę zawodu za pośrednictwem cechów rzemiosł

Tematyka kursów dla zawodu stolarz:

 • Rachunkowość zawodowa dla zawodu stolarz,
 • Rysunek zawodowy dla zawodu stolarz,
 • Technologia dla zawodu stolarz,
 • Maszynoznawstwo dla zawodu stolarz,
 • Materiałoznawstwo dla zawodu stolarz.

Tematyka kursów dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych:

 • Rachunkowość zawodowa dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
 • Rysunek zawodowy dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
 • Technologia dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
 • Maszynoznawstwo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych,
 • Materiałoznawstwo dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.

Tematyka ogólna i specjalistyczna wspólna dla zawodów – stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • Podstawowe zasady ochrony środowiska.

Tematyka wspólna dla obu zawodów –  stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:

 • Dokumentacja działalności gospodarczej,
 • Podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
  i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Podstawowe przepisy prawa pracy.

Kursy obejmujące tematykę wspólną będą pomocne w ugruntowaniu wiedzy przed egzaminami czeladniczymi we wszystkich zawodach, w których Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu przeprowadza egzaminy.

Kluczowym celem korzystania z udostępnianych zasobów jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia, poprzez:

 • realizację zajęć dydaktycznych stacjonarnie i on-line,
 • samokształcenie,
 • przygotowywanie warsztatu dydaktycznego i tworzenie bazy materiałów dydaktycznych,
 • przygotowanie i możliwość powtórzenia materiału do egzaminów czeladniczych,
 • ewaluację i standaryzację efektów kształcenia.

Korzyści wynikające z użytkowania platformy edukacyjnej:

 • innowacyjny proces przekazywania wiedzy, popularyzowanie wykorzystywania nowych technologii,
 • wszystkie materiały dydaktyczne zebrane na jednej platformie,
 • możliwość dostępu do wiedzy w dowolnym miejscu i dogodnym czasie, w tym  możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej,
 • utrzymanie, aktualizacja i obsługa wspomagania kształcenia przynajmniej do 2023 roku,
 • bieżące wsparcie administracyjno-techniczne ze strony pracowników projektu.

Szkolenie CRR Zbąszyń

W ramach podpisanego porozumienia między Cechem Rzemiosł Różnych w Poznaniu/naszym Cechem a Politechniką Poznańską i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu w ramach projektu “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) odbyło się szkolenie dla pracowników Cechu gdzie zaprezentowano materiały dydaktyczne na platformie e-learningowej system.zawodowcy.org oraz kursy w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych.

W ramach szkolenia zrealizowano następujące tematy:

 • Prezentacja struktury, tematów i wartości merytorycznej kursów:
 • Podstawowe informacje dotyczące system.zawodowcy.org zwłaszcza platformy e-learningowej;
 • Przedstawienie struktury i zasobów platformy;
 • Prezentacja materiałów merytorycznych dla zawodu stolarz;
 • Prezentacja materiałów merytorycznych dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych.
 • Prezentacja aspektów technicznych dostępu do platformy i kursów dla cechów rzemiosła:
 • Zakładanie konta opiekuna / nauczyciela / przedstawiciela cechów;
 • Dostęp do kluczy dostępu umożliwiających uczniom i uczennicom korzystanie z materiałów dydaktycznych w zawodach stolarz i mechanik pojazdów samochodowych;
 • Generowanie statystyk – monitorowanie postępu prac uczniów i uczennic

Samodzielne zapoznanie się z kursami funkcjonalności platformy wspomagających proces szkolenia uczniów:

 • ocenianie testów,
 • ocenianie zasobów aktywizujących w prezentacji,
 • checkbox w kursie,
 • raporty platformy,
 • bloki przedstawiające aktywność ucznia na platformie.

Omówienie zasad szkolenia uczniów z zakresu kursów w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych:

 • Omówienie wytycznych dotyczących szkolenia;
 • Charakterystyka procesu przeprowadzania szkoleń;
 • Zadania opiekunów uczniów/uczennic podczas przeprowadzania szkoleń;
 • Harmonogram realizacji szkoleń.

Już od września uczniowie kształcący się w zawodzie stolarz i mechanik pojazdów samochodowych w Cechach, które podpisały porozumienie o współpracy w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” będą mogli skorzystać z materiałów w ramach „Szkolenia dla uczniów i uczennic z wykorzystania materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie, obejmujących zawody, których nauka odbywa się w rzemiośle”.

Zachęcamy do korzystania z materiałów, które umożliwiają lepsze przygotowanie do egzaminów czeladniczych w obu zawodach.  

Więcej informacji na temat kursów e-learningowych można znaleźć na poniższej stronie:

https://zawodowcy.org/kursy-dla-cechow-rzemiosl/

Ulotka stolarz

Ulotka mechanik pojazdów samochodowych

Podsumowanie projektu

W ramach projektu “Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” (CZBIS) uczennice i uczniowie kształcący się w zawodzie stolarz oraz mechanik pojazdów samochodowych mieli możliwość skorzystania z kursów, których celem było doskonalenie umiejętności, a także przygotowanie do egzaminu czeladniczego.

Szkolenia z zakresu kursów na platformie e-learningowej kierowane były do cechów rzemiosł z terenu województwa wielkopolskiego, które zawarły czterostronne porozumienia (Województwo Wielkopolskie – Politechnika Poznańska – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza – cech rzemiosł) na rzecz realizacji Projektu w zakresie wsparcia cechów rzemiosł zaangażowanych w proces kształcenia dualnego dla uczennic i uczniów.

W ramach kursów dla zawodów stolarz i mechanik pojazdów samochodowych zostało przygotowanych po 10 tematów odpowiadających tematom egzaminacyjnym obowiązującym na części ustnej i pisemnej egzaminu czeladniczego. Tematy składały się z modułów informacyjnych, prezentacji, aktywności zewnętrznych, wzorów dokumentów, testów, quizów, pytań kontrolnych i interakcji. Materiały zostały opracowane zgodnie z dostępnością cyfrową dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W strukturze szkoleń zawierały się poszczególne elementy, które odpowiadały za odpowiednie dopasowanie materiałów do możliwości uczennic i uczniów.

Opis struktury szkoleń:

1. Test wejściowy – składający się z 30 pytań zamkniętych i 1 pytania otwartego, pozwalał na dobór materiałów szkoleniowych do indywidualnych potrzeb uczennicy i ucznia danego cechu. 

2. Temat obowiązkowy – po rozwiązaniu testu wejściowego, uczennice i uczniowie otrzymywali dostęp do tematu obowiązkowego “Podstawowe przepisy prawa pracy” oraz byli zobowiązani do jego wypełnienia bez względu na wynik w teście wejściowym. 

3. Pozostałe tematy – były wskazywane drogą mailową przez zespół metodyków, na podstawie wyników testu wejściowego. 

4. Test wyjściowy – po ukończeniu wszystkich wymaganych aktywności, uczennice oraz uczniowie uzyskiwali dostęp do testu wyjściowego, składającego się z 30 pytań zamkniętych, pozwalającego na weryfikację wyniku szkolenia uczennicy i ucznia. 

5. Wszystkie tematy – zostały wyświetlone po rozwiązaniu testu wyjściowego –  zarówno te ukończone jak i te wcześniej niewidoczne.

Głównymi korzyściami dla uczennic i uczniów, korzystających z udostępnionych kursów było doskonalenie umiejętności, przygotowanie do egzaminu czeladniczego oraz podjęcia pierwszej pracy, a także samorealizacja. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostało zaświadczeniem.

Więcej informacji o działaniach prowadzonych w projekcie można znaleźć na stronie: https://zawodowcy.org/